Intéressé par la pierre
et le marbre wallons ?

Geïnteresseerd in steen
en marmer uit Wallonië ?

Interested in Walloon
stone and marble ?

Interessiert am wallonischen
Stein und Marmor ?