Route de Luxembourg 16
4960 MALMEDY

Tél. +32 (0)80 79 91 20
Fax +32 (0)80 79 91 45

carriereschauss(at)gmail.com

Technische kenmerken

Omschrijving

Schijnbare volumieke massa 2628 kg/m³
Poreusheid 2,51 % volume

Eigenschappen

Druksterkte 161 N/mm²
Druksterkte na vorst 154 N/mm²
Treksterkte door buiging 27 N/mm²
Treksterkte door buiging na vorst  
Slijtserkte (Capon methode)